Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (m.in. usługodawców,
zleceniobiorców, wykonawców usług)w związku z realizacją Projektu nr
POIS.08.01.00-00-1030/16 pn„ Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce- Zamość” w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dalej Projekt)


Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów zawieranych w związku z realizacja Projektu jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektu pn „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce- Zamość” zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, związanej z realizacją Projektu. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) – na podstawie następujących przepisów prawa:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,b. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
e. wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
f. umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.
5.Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
b. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 -z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.8.Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
9.W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.
10.Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.
11.Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.