Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 (zbieranie danych od osoby której dane dotyczą) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie OO. Franciszkanów w Zamościu.
 2. Z administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 1A, 22-400 Zamość lub email: fra@franciszkanie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z komunikacją w ramach blogu www.DzieloOdbudowy.pl  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem realizacji wyżej wymienionego celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały pierwotnie zebrane.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być publicznie dostępne na stronie internetowej administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym obsługę strony internetowej oraz obsługę poczty elektronicznej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
 8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres funkcjonowania blogu www.DzieloOdbudowy.pl.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie dostępne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.