Patrząc w przyszłość

Odnowiony największy barokowy kościół franciszkanów z XVII w. w Polsce jako unikatowy zabytek stanie się ważnym ośrodkiem relgijno-kulturalnym w Zamościu i Regionie.

Celami realizowanego projektu są:

 1. Odbudowa w historycznym kształcie największego w Polsce XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. franciszkanów w Zamościu (województwo lubelskie) wraz z adaptacją na cele kultury historycznych podziemi kościoła.
 2. Organizacja w zrewitalizowanej zabytkowej przestrzeni wnętrza i podziemi kościoła wydarzeń kulturalnych o charakterze świeckim i duchowym, w tym m.in. koncertów, wystaw, konkursów plastycznych, spotkań poetyckich, warsztatów. W ramach zakresu rzeczowego, oprócz prac budowlano-konserwatorskich, przewidziano dostosowanie i wyposażenie podziemi obiektu na cele aranżacji muzealnej i działalności kulturalnej. Zaplanowane w projekcie muzeum będzie jednostką nowoczesną, prezentującą oryginalne zabytki w połączeniu z multimediami. Obiekt zyska oprawę w postaci programu aranżacji muzealnej zabytkowych podziemi.
 3. Projekt dotyczy rewaloryzacji unikatowego zabytku, zlokalizowanego w obrębie wpisanego na Listę UNESCO Starego Miasta w Zamościu. Historyczny zespół miasta został ponadto wpisany na listę Pomników Historii, a kościół indywidualnie do rejestru zabytków.

Kościół Franciszkanów uchodzi w literaturze historycznej i artystycznej za jedną z 7 najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli, ale także jej niemal organiczne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego.

Zrewitalizowany obiekt wpłynie na wzrost potencjału kulturowego zamojskiej starówki przyczyniając się tym samym do zmiany postrzegania tego miejsca w świadomości mieszkańców i turystów. Nowy ład przestrzenny i wzbogacona oferta kulturowa wpłyną na podniesienie rangi miasta w województwie. Przewiduje się, że realizacja Projektu, która stanowić będzie istotne uzupełnienie działań Samorządu Miasta Zamość w kierunku rewitalizacji zabytkowej Starówki, będzie miała duże znaczenie dla podniesienia konkurencyjności Zamościa jako miasta turystyki kulturowej.

Zgodnie z przeprowadzoną Analizą badań dostępności wybranych usług kulturalnych i prognozą popytu na usługi w kontekście projektu „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” wynika, że co roku do miasta przybywa ok. 136 tys. turystów, którzy zechcą zobaczyć odnowiony ogromny kościół barokowy.

Po zakończeniu realizacji Projektu (listopad 2019) wespół z nową działalnością sakralną, będzie rozwijana oferta kulturalna. Święty Jan Paweł II przypominał i przekonywał, że Ewangelia potrzebuje wcielać się w ludzka kulturę na wszystkich wymiarach życia.

Oferta kulturalna przyczyni się do zaangażowania większej liczby osób, często nie uczestniczących w życiu religijnym Kościoła.

Infrastruktura objęta projektem będzie udostępniana nieodpłatnie. W ramach działań zaplanowano m.in.:

 1. Utworzenie w podziemiach kościoła kawiarenki jako miejsca spotkań okazjonalnych i cyklicznych gdzie prezentowana będzie zróżnicowana oferta kulturalna, poprzez odpowiedni dobór tematów i kompetentnych moderatorów.
 2. Gra interaktywna – za pomocą innowacyjnego środka przekazu uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w grze, której edukacyjny charakter niepostrzeżenie doprowadza gracza do zdobycia określonego zasobu wiedzy historycznej oraz poznania uniwersalnych wartości duchowych.
 3. Lekcje tematyczne o Św. Franciszku, warsztaty, spotkania, konkursy na przykładzie św. Franciszka uczą o uniwersalnych i ponadczasowych wartościach. Wskazywać będą na poszanowanie środowiska naturalnego, troski o zwierzęta i otoczenie. Kształtować postawy proekologiczne i patriotyczne. Warsztaty przyczynią się do podniesienia kompetencji z zakresu ekologii.
 4. Warsztaty, odczyty, dyskusje organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Socjologii Kultury – prezentowanie treści wykładów, odczytów i forów dyskusyjnych uzmysłowią potrzebę uczestnictwa w kulturze poprzez osobiste zaangażowanie w tworzenie i przekształcanie przestrzeni społecznej. 5. Cykle spotkań dyskusyjnych, warsztaty (spotkania podróżnicze) organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – oddziały województwa lubelskiego, w tym Oddział Zamojski. Działania te, będą miały charakter edukacyjny i promujący czytelnictwo.
 5. Konkursy plastyczne Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji – Działania te, poprzez ciekawą formę przekazu mają na celu zachęcić do sięgnięcia po książkę jako nośnika wiedzy, kultury społecznej.
 6. Wernisaże, wystawy prac uczniowskich z Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando, które będą miały na celu budowanie świadomości kulturalnej. Kształtują rozwój twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej u młodego człowieka, rozwiną umiejętności warsztatowe. Pozwolą na nawiązanie kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Wernisaże konfrontują artystę ze społeczeństwem, uczą otwarcia na krytykę i inne odkrywanie przedstawionych treści.
 7. Konkursy integracyjne Rady Ruchów Stowarzyszeń Katolickiej Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej gdzie będzie możliwość skonfrontowania wrażliwości artystycznych osób o różnym stopniu niepełnosprawności z osobami pełnosprawnymi. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i ich otwarcie na czynne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym.
 8. Wystawy w zabytkowych podziemiach – wystawy o charakterze edukacyjnym, ukazujące bogatą historię i obyczajowość franciszkańską z jej uniwersalnym charakterem i zdolnością adaptacji wartości lokalnych na tle dziejów miasta i regionu. Przyczynią się do rozbudzenia świadomości społecznej: historii i kultury regionalnej.
 9. Wystawy czasowe i okolicznościowe: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – porozumienie oddziałów województwa lubelskiego, w tym oddział zamojski. Podczas wystaw pobudzone zostaną zainteresowania fotografią jako dziedziną sztuki, uwrażliwią na piękno natury i możliwość jej zatrzymania w kadrze, nabycie umiejętności technicznych i artystycznych związanych z fotografowaniem.
 10. Wystawy Autorów i Kuratorów wystaw – prezentowane wystawy pokażą aktualne trendy w sztuce współczesnej z zachowaniem wartości chrześcijańskich. Stworzą płaszczyznę do edukacji artystycznej.
 11. Wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zamościu- Wystawy ukażą piękno zabytków i obrazu sakralnego w odbiorze osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Przyczynią się do zwrócenia uwagi na szczególną wrażliwość tych osób, ich wyjątkowe postrzeganie otaczających nas zjawisk i sacrum. Umożliwią aktywne uczestnictwo w kulturze osób z niepełnosprawnością i przełamywaniu barier świadomości społecznej.
 12. Koncerty organowe we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną i Zamojskim Towarzystwem Muzycznym. Muzyka organowa umożliwia zapoznanie się z dużą i poważną  formą muzyczną dla wytrawnych koneserów muzyki poważnej i osób wrażliwych, doceniających kunszt i artyzm największych artystów. Wykonanie utworów w odnowionym wnętrzu na nowych organach umożliwi doznanie wyjątkowych przeżyć muzycznych.
 13. Festiwal oraz Koncerty Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. Kształtowanie świadomości i poczucia estetyki odbiorców muzyki poważnej i pogłębienie ich wrażliwości artystycznej. Promowanie narodowej kultury poprzez przybliżanie arcydzieł muzyki polskiej, ukazywanie jej bogactwa i różnorodnych źródeł inspiracji (natura, sacrum). Ukazywanie walorów muzyki regionalnej w oparciu o inspirowane folklorem lokalnym i naturą kompozycje Karola Namysłowskiego.
 14. Koncerty o tematyce sakralnej w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego. Koncerty umożliwią młodzieży aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Pozwolą na szerokie zaprezentowanie się w środowisku rówieśników i innych osób, ułatwią nabywanie doświadczenia scenicznego i kontakt z publicznością. Ponadto działania te przyczynią się do upowszechnienia edukacji muzycznej oraz podniesienia kultury muzycznej środowiska, zwłaszcza młodzieży szkolnej.
 15. Koncerty wokalno – instrumentalne, kameralne w wykonaniu Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego prowadzącego: Diecezjalną Szkołę Muzyki Kościelnej, Społeczne Ognisko Muzyczne, Szkołę Muzyczną „Talent”. Koncerty uzdolnionej młodzieży zachęcą do wspólnego muzykowania, uzupełnią edukację muzyczną realizowaną przez zespoły wokalno-instrumentalne. Rozbudzą zainteresowania prostymi formami muzycznymi i zachęcą do podejmowania nauki gry na instrumencie. Udziały w koncertach wzbogacą zmysł artystyczny i uwrażliwią na piękno. Rozwiną sferę duchową i psychiczną.
 16. Koncerty w wykonaniu parafialnych grup muzycznych m.in.: Ave Spes, Ad maiorem Dei Gloriam, pozwolą na uwolnienie potencjału twórczego wśród osób zainteresowanych poezją śpiewaną i pisaniem tekstów muzycznych oraz kompozycją. Wskażą na możliwości twórcze młodego pokolenia.
 17. Koncerty zespołów chóralnych w wykonaniu Stowarzyszenia na rzecz Chóru „Rezonans”, które będą miały na celu pogłębianie życia kulturalnego poprzez prezentowanie tradycji kultury muzycznej w korelacji z architekturą zabytkowego wnętrza świątyni. Ukazanie bogactwa kulturowego różnych wyznań chrześcijańskich poprzez propagowanie ich muzyki sakralnej.

Wprowadzenie do obiektu kościoła funkcji kulturalno-edukacyjnej będzie harmonizowało z jego funkcją sakralną (sprawowanie sakramentów i nabożeństw) Z uwagi na prace w kościele, jest on obecnie całkowicie zamknięty dla jakiejkolwiek działalności pastoralnej i kulturalnej. Liturgię z parafianami sprawujemy w sąsiednich świątyniach. Ponowne otwarcie kościoła przewidziane jest na listopad 2019 r. Czasu jest niewiele, stąd Franciszkanów, Parafian i Sympatyków zatroskanie o nowych Dobrodziejów kościoła. Wkład własny wynosi ponad 3,5 mln zł.

Kościół odbudowujemy na chwałę Bożą i dla naszego zbawienia. Porzekadła ludowe mówią: „kto w kościół ofiarą rzuci, nigdy się nie zasmuci”, „kto choć cząstkowo kościół postawi, duszę swą zbawi”. Będzie on naszym świadectwem wiary dla następnych pokoleń. Św. Franciszek z Asyżu mawiał: „Póki mamy czas, czyńmy dobrze”. Niech dobry Bóg wspomaga wszystkie dobre ludzkie inwestycje. Pod Twoją Obronę…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *