Klauzula inf.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (m.in. usługodawców,
zleceniobiorców, wykonawców usług)w związku z realizacją Projektu nr
POIS.08.01.00-00-1030/16 pn„ Rewitalizacja największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce- Zamość” w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dalej Projekt)

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów
zawieranych w związku z realizacja Projektu jest Minister Inwestycji i Rozwoju
(MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją
siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020,
w szczególności w celu realizacji projektu pn „Rewitalizacja największego
XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce- Zamość”
zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy,
związanej z realizacją Projektu. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem
możliwości podjęcia stosownych działań.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) –
na podstawie następujących przepisów prawa:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006,
b. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22
września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi,
c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020,
d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
e. wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie
jej danych osobowych,
f. umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia
oraz wykonania.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020
powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w
tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji
pośredniczących i wdrażających(m.in. UMFC),
b. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne
podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z
wdrażaniem POIiŚ 2014-2020.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust.
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia
przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 -z równoczesnym
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.8.Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
9.W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
MIR jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod
adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.
10.Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji
Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje Instytucji
Pośredniczących i Wdrażających.
11.Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.